Телефоны для связи:
(044) 256-56-56
(068) 356-56-56
» » Закон про забезпечення
 реформування нафтогазового комплексу

Закон про забезпечення
 реформування нафтогазового комплексу

26 апрель 2019, Пятница
346
0
Закон про забезпечення
 реформування нафтогазового комплексу Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою забезпечення реформування нафтогазового комплексу"

З метою забезпечення реформування нафтогазового комплексу, недопущення руйнування цілісних майнових комплексів державних підприємств магістрального трубопровідного транспорту та захисту інтересів держави Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У статті 7 Закону України “Про трубопровідний транспорт” (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 29, ст. 139; 2007 р., № 13, ст. 135; 2009 р., № 19, ст. 257, № 28, ст. 354; 2011 р., № 30, ст. 278):
 
частину четверту викласти у такій редакції:
“Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) державних підприємств, дочірніх підприємств Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, що провадять діяльність з транспортування магістральними та/або розподільними трубопроводами, зберігання у підземних газосховищах, та Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України.”;
 
доповнити статтю після частини четвертої новими частинами такого змісту:
“Відчуження основних фондів та акцій державних підприємств, що провадять діяльність з транспортування магістральними та/або розподільними трубопроводами, зберігання у підземних газосховищах, передача їх з балансу на баланс, в концесію, оренду, лізинг, заставу, управління, до статутного фонду інших юридичних осіб, вчинення інших правочинів, що можуть призвести до відчуження основних фондів та акцій цих підприємств, а також основних фондів та акцій Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, дочірніх та заснованих нею підприємств, забороняється, крім випадків, коли результатом таких дій є: передача основних фондів та акцій таких підприємств виключно державному підприємству або акціонерному товариству, 100 відсотків акцій якого перебуває у державній власності України; створення державних підприємств або акціонерних товариств, 100 відсотків акцій яких є у державній власності України.
 
Дія частини п’ятої цієї статті не поширюється на відчуження основних фондів зазначених у ній підприємств, що не використовуються для провадження діяльності з транспортування магістральними та/або розподільними трубопроводами, зберігання у підземних газосховищах, яке здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України.”.
 
У зв’язку з цим частини п’яту і шосту вважати відповідно частинами сьомою і восьмою;
частину сьому викласти у такій редакції:
“Щодо державних підприємств, що провадять діяльність з транспортування магістральними та/або розподільними трубопроводами, зберігання у підземних газосховищах, а також Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, дочірніх та заснованих нею підприємств не може бути порушено справу про банкрутство.”.
 
2. Частину дев’яту статті 11 Закону України “Про управління об’єктами державної власності” (Відомості Верховної Ради України,    2006 р., № 46, ст. 456; 2008 р., № 50—51, ст. 384; 2011 р., № 12, ст. 74,      № 28, ст. 252, № 29, ст. 272) після слів “Державної податкової адміністрації України” доповнити словами “, крім випадків, установлених законом”.
 
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
              Голова 
Верховної Ради України
 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою забезпечення реформування нафтогазового комплексу”
 
1.Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
З метою виконання доручення Президента України «Щодо підготовки проекту програми реформування Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» від 02.09.2011 у зв`язку з приєднанням України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, необхідністю адаптації законодавства України до законодавства ЄС та з метою забезпечення реформування нафтогазової галузі необхідно здійснити реформування Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» в рамках реалізації основних положень Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада».
 
Це неможливо без внесення змін до Законів України: «Про трубопровідний транспорт», «Про управління об‘єктами державної власності.
 
Положення частини 9 статті 11 Закону України «Про управління об‘єктами державної власності» та частини четвертої статті 7 Закону України “Про трубопровідний транспорт” щодо заборони на проведення реорганізації державних підприємств магістрального трубопровідного транспорту та вчинення будь-яких правочинів щодо основних фондів та акцій, на вчинення дії стосовно майна, переданого до їх статутного капіталу, наслідком яких може бути відчуження майна, у тому числі передача його до статутного капіталу інших господарських організацій, передача в заставу тощо позбавляють Кабінет Міністрів України, відповідні міністерства, Національну акціонерну компанію “Нафтогаз України”, її дочірні та засновані нею підприємства можливості здійснювати заходи з реформування нафтогазового комплексу (реорганізація, передача з балансу на баланс, реалізація непрофільних активів).
 
Крім того, статтею 16 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" визначено норми щодо відокремлення функцій транспортування, розподілу та постачання природного газу:
-газотранспортне підприємство не може провадити діяльність з видобування та постачання природного газу.
-газорозподільне підприємство не може провадити діяльність з видобування, постачання, зберігання і транспортування природного газу.
 
Якщо газотранспортне або газорозподільне підприємство є складовою частиною вертикально інтегрованої господарської організації, воно має бути юридично та організаційно незалежним щодо інших видів діяльності вертикально інтегрованої господарської організації, які не пов'язані з транспортуванням та/або розподілом природного газу. Крім того, необхідно здійснити заходи щодо виконання зобов'язань в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, зокрема привести нормативно-правову базу з питань загальних засад функціонування внутрішнього ринку природного газу у відповідність з вимогами Директиви 2003/55/ЕС і Директиви 2009/73/ЕС.
 
При цьому, ДК «Укртансгаз», яке на сьогодні має ліцензії з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, із зберігання природного газу, а також з постачання природного газу за нерегульованим тарифом і його розподілу у Донецькій та Тернопільській областях (Львівтрансгаз, Донбастрансгаз), а Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» має ліцензії з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, із зберігання природного газу.
 
Зазначені юридично відокремлені компанії функціонують у складі НАК «Нафтогаз України».
 
Таким чином, дія частини четвертої статті 7 Закону України «Про трубопровідний транспорт» та частини 9 статті 11 Закону України «Про управління об‘єктами державної власності» зумовлює не можливість виконання норм Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" в частині відокремлення функцій транспортування, розподілу та постачання природного газу і зобов'язань в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, зокрема щодо правил юридичного і функціонального розмежування діяльності з постачання та видобутку газу від експлуатування мереж.
 
З метою впровадження норм європейського енергетичного законодавства, створенню ринкових умов в енергетичному секторі економіки, які будуть сприяти залученню інвестицій для розширення можливостей та вдосконалення існуючої енергетичної інфраструктури, сприяння подальшому розвитку та інтеграції українських енергетичних мереж до європейської системи та можливістю виконання норм Законів України необхідно внести відповідні зміни до частини четвертої статті 7 Закону України «Про трубопровідний транспорт».
Крім того дозволить реалізувати непрофільні активи таких підприємств, які негативно впливають на загальні фінансові витрати підприємства.
З метою забезпечення виконання вищезазначеного необхідно прийняти запропонований законопроект.
 
2. Мета і шляхи її досягнення
Метою законопроекту є надання необхідних повноважень Кабінету Міністрів України здійснювати реформування Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» шляхом зняття заборони розпорядження основними фондами, які не забезпечують ведення діяльності з транспортування магістральними та/або розподільними трубопроводами, зберігання у підземних газосховищах Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», дочірніх та заснованих нею підприємств, а також на реорганізацію державних підприємств магістрального трубопровідного транспорту за рішенням Кабінету Міністрів України в установленому законодавством порядку. 
Прийняття законопроекту дозволить здійснити реформування Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», спрямоване на підвищення економічної ефективності нафтогазової галузі, що буде відповідати вимогам законодавства ЄС у зв‘язку з приєднанням України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та сприятиме посиленню енергетичної незалежності України.
 
3. Правові аспекти
Відносини в цій сфері регулюються Господарським кодексом України, Законами України «Про трубопровідний транспорт», «Про нафту та газ», «Про приватизацію державного майна», «Про управління об‘єктами державної власності» постановами Кабінету Міністрів України від 25.05.98 № 747 «Про утворення Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та іншими.
 
 
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту Закону не потребує додаткових фінансових витрат з державного бюджету.
 
5. Позиція заінтересованих органів
Проект погоджено з Міністерством економічного розвитку та торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України, Фондом державного майна України, Національною комісією регулювання електроенергетики.
 
6. Регіональний аспект
Проект не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.
 
7. Запобігання корупції
У проекті відсутні правила і процедури, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень.
 
8. Громадське обговорення
Законопроект не потребує проведення консультацій з громадськістю.
 
9. Позиція соціальних партнерів
Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.
 
10. Прогноз результатів
Прийняття Закону надасть можливість здійснити реформування Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», її дочірніх підприємств, що буде відповідати вимогам законодавства ЄС у зв‘язку з приєднанням України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та сприятиме посиленню енергетичної незалежності України.

Обсудить
Добавить комментарий
Комментарии (0)