Телефоны для связи:
(044) 256-56-56
(068) 356-56-56
» » Закон України

Закон України

05 январь 2019, Суббота
432
0
Закон УкраїниВерховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:
1. У статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170):
у пункті "б":
підпункт 2 доповнити словами "залучення роботодавців до надання місць для проходження виробничої практики учнями професійно-технічних навчальних закладів";
підпункт 5 викласти в такій редакції:
"5) надання допомоги випускникам загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів державної або комунальної форми власності у працевлаштуванні";
у підпункті 8 слова "професійно-технічних закладах освіти" замінити словами "професійно-технічних навчальних закладах";
підпункт 9 після слова "неповнолітнім" доповнити словом "учням".
2. У Законі України "Про професійно-технічну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 32, ст. 215; 2003 р., № 37, ст. 300; 2004 р., № 8, ст. 67; 2008 р., № 27-28, ст. 253; із змінами, внесеними Законом України від 22 червня 2012 року № 5026-VI):
1) у частині першій статті 9:
абзац третій після слів "організація здійснення державної політики в галузі професійно-технічної освіти" доповнити словами "розроблення стратегії розвитку професійно-технічних навчальних закладів";
доповнити абзацами такого змісту:
"організація і проведення конкурсів на заміщення вакантних посад директорів професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності та подання за їх результатами кандидатур на призначення відповідно до статті 24 цього Закону;
проведення атестації директорів професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти;
подання центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, пропозицій щодо формування мережі професійно-технічних навчальних закладів;
погодження положення про структурний підрозділ юридичної особи, який має здійснювати діяльність у сфері професійно-технічної освіти;
здійснення контролю за виконанням керівниками професійно-технічних навчальних закладів своїх обов’язків за трудовим договором (контрактом);
здійснення у межах своїх повноважень контролю за працевлаштуванням випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням;
забезпечення зберігання установчих документів професійно-технічних навчальних закладів, рішень та протоколів засідань їх виконавчих органів;
інші повноваження відповідно до закону";
2) статтю 14 доповнити частиною другою такого змісту:
"Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади";
3) у статті 21:
після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"Положення про структурний підрозділ юридичної особи, який має здійснювати діяльність у сфері професійно-технічної освіти, розробляється та затверджується його засновником за погодженням відповідно з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями".
У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;
4) у статті 24:
частину другу викласти в такій редакції:
"Директор професійно-технічного навчального закладу державної форми власності призначається на посаду за результатами конкурсу, який проводиться відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, шляхом укладення з ним трудового договору (контракту) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади. Директор призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства";
доповнити частиною восьмою такого змісту:
"Керівники професійно-технічних навчальних закладів усіх форм власності проходять атестацію у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти";
5) у статті 26:
абзац третій частини восьмої викласти в такій редакції:
"державний кваліфікаційний екзамен (кваліфікаційний екзамен) або захист дипломної роботи, проекту чи творчої роботи, що їх замінює";
у частині тринадцятій слова "Міністерством праці та соціальної політики України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин";
6) у статті 28:
частину першу після слів "час викладача" доповнити словами "педагога професійного навчання";
частину третю після слів "роботи викладача" доповнити словами "педагога професійного навчання";
7) частину першу статті 31 викласти в такій редакції:
"Державний перелік професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах є нормативно-правовим актом, який визначає:
код секції (підсекції), код та назву розділу (група, клас, підклас) за Національним класифікатором України "Класифікація видів економічної діяльності" або номер групи загальних професій;
назву професії (професійну назву роботи) за Національним класифікатором України "Класифікатор професій";
належність робітничих професій (розряд, клас, категорія, група) для первинної професійної підготовки відповідно до атестаційного рівня професійно-технічного навчального закладу, а також професійно-технічного навчання на виробництві, у сфері послуг;
можливість перепідготовки за технологічно суміжною професією та підвищення кваліфікації у професійно-технічних навчальних закладах на виробництві, у сфері послуг";
8) у статті 32:
у частині першій слова "основних обов’язкових засобів навчання" виключити;
частину другу виключити;
частину четверту викласти в такій редакції:
"Державні освітні стандарти з конкретних професій розробляються на основі державного стандарту професійно-технічної освіти і затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин, та іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади";
9) у статті 36:
у першому реченні частини другої слова "програмами професійно-технічної освіти" замінити словами "програмами первинної професійної підготовки";
у частині третій слова "курсової підготовки" замінити словами "професійно-технічного навчання, у тому числі";
10) у статті 41 слова "діти, які залишились без піклування батьків" замінити словами "діти, позбавлені батьківського піклування";
11) у назві та тексті статті 43 слова "діти, які залишилися без піклування батьків" в усіх відмінках замінити словами "діти, позбавлені батьківського піклування" у відповідному відмінку;
12) у частині першій статті 45 слова "педагоги з професійного навчання" замінити словами "педагоги професійного навчання";
13) у статті 49:
у частині першій слова "державними професійно-технічними навчальними закладами" замінити словами "професійно-технічними навчальними закладами державної або комунальної форми власності";
частину другу викласти в такій редакції:
"Об’єкти права власності закріплюються засновником за професійно-технічним навчальним закладом державної або комунальної форми власності або установою професійно-технічної освіти на праві оперативного управління";
частину четверту після слів "у державній" доповнити словами "або комунальній";
у частині п’ятій слова "державних професійно-технічних навчальних закладів" замінити словами "професійно-технічних навчальних закладів державної або комунальної форми власності";
у частині сьомій слова "інших (крім державної) формах" замінити словами "приватній формі";
14) у частині другій статті 50 слова "професійно-технічної підготовки робітників" замінити словами "професійної підготовки кваліфікованих робітників (первинної професійної підготовки)";
15) у статті 51:
у частині першій:
абзац другий викласти в такій редакції:
"професійну підготовку кваліфікованих робітників (первинну професійну підготовку) понад державне замовлення, професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників відповідно до договорів, укладених з юридичними та фізичними особами";
абзац третій після слова "освітніх" доповнити словами "та інших".
II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України
   
В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ
20 листопада 2012 року
№ 5498-VI
Обсудить
Добавить комментарий
Комментарии (0)